Klient

Automobilový závod

Popis

REAR dopravník, ktorý sme zriadili u tohto klienta, slúži ako medzisklad na automatickej linke.

Problém

V prípade poruchy na výrobnej linke dochádzalo k obmedzeniu výroby kvôli preplneniu dopravníka. Takisto nebolo možné párovať produkty. A preto si nás klient zavolal, aby sme problém vyriešili.

Riešenie

Aby sme zabránili preplneniu dopravníka a zastaveniu výroby, keď dôjde k poruche na linke, nainštalovali sme ďalší dopravník. Ten funguje ako medzisklad, kam sa presúvajú produkty, pokiaľ sa porucha neodstráni. Navyše tento dopravník slúži aj na zoradenie jednotlivých produktov. Na doplnenom dopravníku si produkt počká svoj pár a spolu pokračuje ďalej vo výrobnom procese. Projekt sme rozdelili do niekoľkých etáp. Jedna z nich sa týkala doplnenia konštrukcií. Vďaka tomu sme vytvorili miesto pre doplnenie novej časti dopravníka. Pesunuli sme elektrické rozvádzače, ktoré slúžili na ovládanie celej linky.